overheidsparticipatie advies & oplossingen

Overheidsparticipatie met behulp van GeoCommunicatie; een kaart zegt meer dan duizend woorden.

 

Veel burgers willen zich actief voor een plan, de buurt of het dorp inzetten: actief burgerschap. De samenwerking vraagt veel van hen en het is niet altijd eenvoudig om iets voor elkaar krijgen met de lokale overheid. Daarnaast zoeken veel gemeenten, waterschappen, provincies vanuit overtuiging, en om de kloof tussen burger en politiek te verminderen, naar manieren om meer verantwoordelijkheden over te laten aan burgers: overheidsparticipatie. Bij participatie vraagstukken zijn de zorg en de leefomgeving de belangrijkste onderwerpen.

 

De waarde van geo-informatie in communicatieprocessen wordt onderschat. Onbekend maakt onbemind. Specialisten van verschillende disciplines spreken vaak niet dezelfde taal en zeker niet die van de doelgroep. Wanneer woorden te kort schieten zijn beelden hét middel om in gesprek te raken, opinies te horen, informatie en plannen bespreekbaar te maken. Daarmee bereik je snel en eenvoudig betrokkenheid, een betere uitvoering en draagvlak.

 

De veranderende wetgeving en maatschappelijke contexten leiden tot de nieuwe Omgevingswet en programma’s als de Laan van de Leefomgeving, Smart Cities en SensorLabs. Er worden nota’s, rapporten en onderzoeken gepubliceerd. Handboeken, cursussen en toolkits. De overheid moet want Burgeractivisme is in sneltreinvaart in ontwikkeling. De burger wil allang participeren – gehoord worden – dus het is de overheid die moet leren participeren: Overheidsparticipatie.

Participatie wordt veelal geëntameerd door middel van inspraaksessies, buurtbijeenkomsten, open fora, workshops en enquêtes.
– Kan geo-informatie daarbij het verschil maken?
– Zijn daar werkwijzen en oplossingen voor?

 

Vraag, betrek, luister en verzamel de Beleving van de Ruimte bij vraagstukken die over de leefomgeving gaan.

Maptionnaire, is de eerste op kaartmateriaal gebaseerde online participatie-oplossing. Ook wel een informatievoorziening van (ruimtelijke) belevingen. Maptionnaire is zeer breed inzetbaar. Bij trajecten als herinrichting van wijken, plannen voor tracés, vragen om buurt-ideeën  voor wijkverbetering, veiligheidsvraagstukken of draagvlak creëren bij noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte.

 

Wat kun je met Maptionnaire?
Met de inzet van Maptionnaire heeft de organisatie een beter inzicht in de behoeftes en meningen van het publiek. De betrokkenheid die gecreëerd wordt met de geraadpleegde groep zorgt voor een breder draagvlak bij besluitvorming. Deze wordt inzichtelijk voor burger en bestuur en daarmee effectiever. Resultaten kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in het bestaande beleid en de communicatie binnen en buiten de organisatie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waarom zou mijn organisatie Maptionnaire willen gebruiken?

Er zijn tal van redenen op te noemen: om de dialoog tussen burger en overheid te verbeteren, om draagkracht voor herinrichting van wijken te creëren, verbetering kwaliteit van de leefomgeving en effecten van de invoering van de woonwet te toetsen, om inzicht te krijgen in de behoefte van burgers of bedrijven, om beter marktonderzoek te doen, om kosten te besparen door een deel van de overheidswerkzaamheden door de burger zelf te laten uitvoeren.
Dit komen wij u graag in een persoonlijk gesprek toelichten.

 

Het resultaat op de kaart zegt meer dan duizend woorden. Zelf alvast kijken hoe eenvoudig het werkt, ga hier naar de demo site.

Maptionnaire inzet binnen projecten

sp-goudaVerkeersonderzoek SP Gouda

 

Verkeers(on)veiligheid is in Gouda een hot issue. Er zijn veel knelpunten; bekend en onbekend. Om inzichtelijk te krijgen hoe de inwoners van Gouda de verkeerssituatie in hun stad ervaren, is ervoor gekozen om met Maptionnaire naar de mensen toe te gaan. Zo raken de bewoners betrokken bij het onderwerp en kunnen ze hun ideeën en belevingen kenbaar maken. Dit alles visueel, interactief, online en op de kaart. Met de resultaten is een kaart ontstaan waarop enkele knelpunten duidelijk naar voren kwamen. Daarnaast konden respondenten aangeven welke oplossingen ze voor ogen hebben. Dankzij het laagdrempelige, krachtige en toegankelijke Maptionnaire kan verder gewerkt worden aan een verkeersveiliger Gouda.

 

“Door de ervaringen van mensen online bij elkaar te brengen, krijgen we een veel beter beeld van hoe de situatie écht in elkaar zit.”

De JA! van Groningen

 

In Groningen is tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap een Maptionnaire-onderzoek gehouden waarin gevraagd werd naar de blije plekken van de stad. Deze blije plekken werden de JA!-plekken genoemd. Het onderzoek was een samenwerking tussen de RijksUniversiteit, architect Maartje Ter Veen en Ruimteschepper. Hoe doel was om samen met de bewoners van de stad een kaart te genereren waarop de blije plekken naar voren kwamen. In eerste instantie werd het onderzoek gedaan met behulp van grote vellen papier, punaises en geeltjes. Na het inschakelen van Maptionnaire kreeg de opkomst een flinke boost en ontstond uiteindelijk een mooie kaart. Ook de analyse achteraf werd een stuk eenvoudiger. Zeker een concept om in andere steden toe te passen!

 

“Dankzij Maptionnaire konden we veel meer en sneller input genereren op een leuke manier. Achteraf hadden we geen gedoe meer met papier en onduidelijke antwoorden.”

ja-groningen
gorinchem

Eind goed al goed Gorinchem

 

Gemeente Gorinchem wil graag het centrum van de vestingstad herontwikkelen. Dit wil zij niet zomaar doen; het moet een plan worden vóór en dóór alle betrokkenen. Om iedereen te betrekken bij de plannen is gekozen voor een participatietraject waarbij Maptionnaire een grote rol speelt. In een eerste inspiratiesessie werden de bewoners gevraagd wat volgens hen positieve plekken en plekken voor verbetering zijn. Zij weten als ‘local experts’ natuurlijk het beste wat er écht speelt in het gebied. Op basis van vele honderden responsen heeft ontwerpbureau NieuwBlauw een vertaling gemaakt voor het centrum. Deze vertaling is vervolgens weer voorgelegd aan alle betrokkenen. Op deze manier is een plan gemaakt met een breed draagvlak waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken zijn.

 

“De ideeën van de bewoners geven ons een goed inzicht in de plekken waar we iets mee moeten doen en waar we juist van af moeten blijven. De wisdom of the crowd heeft ons echt positief verrast!”

drunenOndergrondse containers in Drunen

 

De komst van ondergrondse containers is in de gemeente Heusden het gesprek van de dag. Waar moeten ze komen en hoeveel? Om het gesprek aan te gaan met de bewoners is een Maptionnaire-enquête gemaakt met daarin potentiële locaties van de containers en vragen over het onderwerp. Op deze manier slaat de gemeente twee vliegen in een klap; ze betrekt en informeert haar bewoners bij de plannen en wint tegelijkertijd ideeën in. De opkomst van de enquête is boven alle verwachtingen. Het mooie van de gemeente Heusden is dat er veel aandacht is besteed aan de terugkoppeling. Vragen en klachten van bewoners zijn beantwoord. De ervaringen hiermee zijn dat bewoners het erg prettig vinden om betrokken te worden bij de plannen en dat hun klachten en ideeën worden gehoord.

 

De respons is veel hoger dan we gewend zijn van andere enquêtes. We krijgen veel complimenten over deze manier van enquêteren.”

Java Printing

Workshop: hoe krijg je online beleidsinformatie uit je gemeenschap

Burgerparticipatie is in ontwikkeling. Politiek, bestuur en bedrijfsleven, iedereen heeft het er over. Het sociale domein is er al druk mee, maar hoe zit het eigenlijk met burgerparticipatie bij ontwikkelingen van de leefomgeving? Kunnen daar kaarten voor ingezet worden?

 

Maptionnaire, online participatiesoftware is ontwikkeld in Finland, waar de overheid voorop loopt met de inzet van BIM, GIS in participatie vraagstukken. De onderliggende software is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek en vormt een robuust platform voor participatie GIS.

 

Wanneer participatie doelen zich laten vertalen in het creëren van on-line betrokkenheid is dit middels enquêtes met behulp van Maptionnaire eenvoudig samen te stellen. Op deze manier worden (ruimtelijke) belevingen van de burger in kaart gebracht.
Sterker nog, de suggesties, kritiek en het draagvlak van de burger kan direct gemeten én verbeterd worden.

 

De workshop gaat in op de vraag hoe met behulp van enquêtes beleving en ervaring ingewonnen kunnen worden en hoe dit kan leiden tot beleid, collectieve feedback en transparantie naar de burgers. Deze werkwijze helpt de burgerparticipatie tot stand brengen op een laagdrempelige wijze omdat alles direct op de kaart te zien en volgen is.

MapTable, de nieuwe manier van communiceren!
De MapTable is een veelzijdig instrument waardoor deze inzetbaar is voor vele toepassingen, zoals inventariseren van kennis en inzichten, schetsen van ideeën, tekenen & rekenen en projectmatig werken.
De MapTable is voorzien van een krachtige computer en biedt een breed scala aan softwareapplicaties.

 

MapTable, met de kaart op tafel
Voor groepen voor inspraak en betrokkenheid biedt de MapTable uitkomst. Een inmiddels bij geo-deskundigen bekend fenomeen, maar nog te weinig ingezet in het veld. Door de MapTable te gebruiken in bijvoorbeeld wijkraad bijeenkomsten, inspraakavonden of discussies in bijvoorbeeld het sociaal domein zijn enorme participatie winsten te behalen.

 

Kaarten zijn direct oproepbaar, geen stapels papier en transparanten. Iedereen tekent zijn eigen ideeën op de kaart, en vervolgens combineer je elkaars ideeën. Vertel verhalen aan de hand van de kaart en krijg een beter inzicht in de gedachte van uw gesprekspartners. Transparante communicatie en een hoog serviceniveau in combinatie met een state of the art product vormen de sleutel tot succes.

maptable

 advies & kennis oplossingen

wur-logo
nexpri_blauw

GeoWijzer Benchmark, Grip op Ruimtelijke dataprocessen

Om als overheid in een complexere toekomst een optimale dienstverlening te kunnen blijven leveren, is de kwaliteit van data van het grootste belang. Geoinformatie speelt in toenemende mate een cruciale rol. De organisatie van beheer en gebruik daarvan moet het gewenste niveau zijn. Weten waar u staat is noodzaak.

 

Nexpri, Wageningen Universiteit en Ruimteschepper hebben gezamenlijk een belangrijk hulpmiddel ontwikkeld: de GeoWijzer benchmark.
GeoWijzer heeft tot doel om de inrichting en de processen rondom de kwaliteit van geodata bij organisaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. De benchmark is direct beschikbaar.

 

In de GeoWijzer flyer treft u de belangrijkste kenmerken aan.

workshop: De reis van het object – objectgericht werken

Het doel van deze workshop is inzicht bieden in het belang van object-informatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte informatie-inwinning en het integraal inzetten van objectgegevens, tot het beheren van een gegevensmagazijn en de mogelijkheden omtrent open data en geo-services.

 

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met InArea en is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de reis die objecten maken binnen de informatiearchitectuur van organisaties die veel ruimtelijke gegevens beheren.

 

Bekijk hier voor onze workshop flyer.

inarea
brainstormen

Geo-Intervisie

 

Behoefte aan richting, doorstart of hulp nodig bij het maken van keuzes? De Geo-Intervisie biedt uitkomst bij een project, product- of leveranciers keuze, een intern advies of een vraag naar specifieke kennis.

 

De Geo-Intervisie heeft als doel ruimte te scheppen. Het is een beproefde methode om in korte tijd effectief kennis en kunde extern aan te wenden.

 

Actuele thema’s als de basisregistraties, geo-architectuur, projectaanpak, geo-organisatie, open data of segmentgerichte ondersteuning zoals infra-geo-vraagstukken, veiligheid, defensie, overheid, zorg etcetera kunnen in een Geo-Intervisie ondergebracht worden.

 

Interesse in hoe wij dit doen? Klik hier voor de brochure.