<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ruimteschepper B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel – Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 52974952.


 

Artikel 1 Algemeen, definities

1.1 Algemeen:

Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle activiteiten van Ruimteschepper (hierna “RS”). Vorenbedoelde activiteiten laten zich voor de toepassing van deze AV als volgt omschrijven:
(i) het verwerven en begeleiden van opdrachten (hierna gedefinieerd) voor deelnemende partijen in RS (hierna gedefinieerd),
(ii) het optreden door RS als Kenniscentrum (hierna omschreven) en het organiseren daarvan en
(iii) het optreden door RS als collectief voor deelnemende partijen (hierna omschreven). Deelnemende partijen zijn onderstaand gedefinieerd.

Onder “Kenniscentrum” wordt een forum bedoeld waarin onder nader te bepalen voorwaarden relevante kennis wordt aangeboden aan deelnemende partijen en aan opdrachtgevers (hierna gedefinieerd).

Onder “Collectief voor deelnemende partijen” wordt bedoeld het optreden door RS als bindende partij tegenover derden die onder nader te bepalen voorwaarden diensten ten behoeve van deelnemende partijen aanbieden.

– Vorenbedoelde activiteiten van RS behoeven hiertoe evenwel niet beperkt te zijn. Alleen RS bepaalt in welke gevallen deze AV van toepassing zijn. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze AV door het enkele feit van zijn handelen, ook wanneer de Opdrachtgever eigen voorwaarden zou hebben. Elke toepasselijkheid van wat voor voorwaarden van Opdrachtgever dan ook of van andere algemene voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

– Aanbiedingen van RS zijn slechts geldig gedurende een periode van 3 (drie) maanden, te rekenen vanaf de dagtekening van de betreffende aanbieding. Opdrachten zijn voor RS slechts bindend – en gelden mitsdien alleen als overeenkomst tussen partijen- indien en voor zover deze uitdrukkelijk door RS aan Opdrachtgever zijn bevestigd; hetzelfde geldt voor afwijkingen.

– Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze AV van toepassing zijn verklaard, prevaleren boven de bepalingen van deze AV.

1.2 Definities:

– “Deelnemende partijen in RS” worden gedefinieerd als partijen die krachtens een afzonderlijke overeenkomst samenwerken met RS en daarin deelnemen (hierna “Deelnemer(s)”).

– “Opdrachten voor deelnemende partijen in RS” worden gedefinieerd als opdrachten waarvoor RS sales- en marketing activiteiten verricht, welke door Deelnemers worden uitgevoerd (hierna “Opdracht(en)”).

– “Opdrachtgever” wordt gedefinieerd als: de partij tot welke / wie de activiteiten van RS in het concrete geval zijn gericht (hierna “Opdrachtgever”). Opdrachtgever kan aldus zijn:
(i) een partij die een opdracht aan RS verstrekt,
(ii) een Deelnemer, dan wel
(iii) een partner.

Artikel 2 Onderwerp, totstandkoming overeenkomst

2.1 Indien en voor zover door Deelnemers Opdrachten bij Opdrachtgevers worden uitgevoerd, zal RS regelmatig in een nader af te spreken frequentie aan Opdrachtgever rapport uitbrengen over de voortgang van zodanige Opdrachten en eventueel daarbij van belang zijnde ontwikkelingen. Bij de uitvoering van Opdrachten zal uitdrukkelijk geen sprake zijn van een dienstbetrekking c.q. arbeidsovereenkomst. Opdrachten zullen worden uitgevoerd door een nader te specificeren uitvoerder van Deelnemer welke in geval van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tengevolge van ziekte) door RS in overleg met Opdrachtgever kan worden vervangen.

2.2 RS kan ook optreden als Kenniscentrum voor Deelnemers c.q. Opdrachtgevers, of als Collectief voor Deelnemers. Zodanig optreden (als Kenniscentrum of als Collectief) is omschreven in bovenstaand artikel 1.1.

2.3 In alle voornoemde gevallen waarin (i) Opdrachten bij Opdrachtgevers worden uitgevoerd, (ii) RS optreedt als Kenniscentrum of (iii) optreedt als Collectief voor Deelnemers, zal al het bepaalde in deze AV onverkort van toepassing zijn.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop RS de aanbieding aan Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt. RS zal pas na zodanige aanvaarding capaciteit inplannen en met de uitvoering van de Opdracht (laten) aanvangen.

Artikel 3 Acceptatie, uitvoering

3.1 Acceptatie van Opdrachten zal, indien en voor zover deze zich daarvoor lenen, plaatsvinden volgens een procedure van RS waarin Opdrachtgever inzage kan krijgen. Nadat vorenbedoelde acceptatieprocedure met succes is doorlopen, zullen partijen een desbetreffend acceptatieprotocol ondertekenen. Hierdoor wordt de leveringsverplichting bevestigd als zijnde afgerond; alle eventuele latere gebreken worden vervolgens behandeld overeenkomstig het onderstaande artikel 8 – garantie.

3.2 Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, is RS gehouden bij de uitvoering van Opdrachten tijdige- en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. RS is even wel niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud van de overeengekomen Opdracht wijzigen.

3.3 Indien RS met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze door Opdrachtgever aan RS worden vergoed op basis van gangbare tarieven voor soortgelijke werkzaamheden. Van Opdrachtgever kan in zodanige gevallen worden verlangd dat hij voor extra werkzaamheden een afzonderlijke opdracht verstrekt.

3.4 Opdrachtgever erkent dat de doorlooptijd van Opdrachten kan worden beïnvloed door factoren zoals de kwaliteit van de informatie en de medewerking die RS bij de uitvoering van de Opdracht van de zijde van Opdrachtgever dient te ontvangen.

3.5 Opdrachtgever zal RS tijdig en kosteloos alle middelen verschaffen welke in redelijkheid nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van Opdrachten. Indien voornoemde middelen
(i) niet, niet tijdig c.q. niet volledig krachtens de overeenkomst ter beschikking staan dan wel indien
(ii) Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst voldoet, dan is RS gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens gangbare tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Opdrachtgever zal als enige partij verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van de resultaten van Opdrachten en voor de toepassing van controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Artikel 4 Cursussen, opleidingen

4.1 Indien en voor zover cursussen dan wel opleidingen worden georganiseerd, zijn de bepalingen van dit artikel 4 eveneens van toepassing.

4.2 De datum waarop een cursus of opleiding zal worden gegeven, wordt door RS aan Opdrachtgever bevestigd samen met de vermelding van alle overige daarbij van belang zijnde gegevens. In geval van annulering door Opdrachtgever ná voornoemde bevestiging, is deze bij wijze van schadevergoeding aan RS annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaand schema:

Tijdstip van annulering: annuleringskosten:
Tussen 4 (vier) en 2 (twee) weken vóór de bevestigde datum: 25% van de overeengekomen vergoeding(en)
Minder dan 2 (twee) weken vóór de bevestigde datum: 75% van de overeengekomen vergoeding(en)
Op de bevestigde datum, dan wel na aanvang van de cursus of opleiding: 100% van de overeengekomen vergoeding(en)

4.3 Indien een cursist verhinderd is om aan een cursus of opleiding deel te nemen, dan kan hij/zij door een andere persoon worden vervangen, mits dit vóór aanvang van de cursus of opleiding aan RS wordt medegedeeld.

4.4 RS behoudt zich het recht voor om ingeval van onvoorziene omstandigheden een geplande cursus of opleiding uit te stellen of te annuleren. Indien een cursus of opleiding wordt geannuleerd, zullen eventueel reeds betaalde vergoedingen ter zake worden terugbetaald.

Daarenboven is RS te allen tijde gerechtigd trainers te vervangen door andere trainers van vergelijkbaar niveau en met vergelijkbare kennis.

4.5 RS is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle materialen welke benodigd zijn voor de betreffende cursus of opleiding. Door RS, dan wel, indien van toepassing, door derden worden alle rechten van intellectuele- en/of industriële eigendom op het cursus- of opleidingsmateriaal voorbehouden. Dit brengt met zich mee dat zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RS of vorenbedoelde derden het aan Opdrachtgever c.q. de cursisten niet is toegestaan om het cursusmateriaal in enigerlei vorm te vermenigvuldigen of te verspreiden. Het vorenstaande laat even wel onverlet het recht van elke cursist om een beperkt aantal pagina’s voor eigen gebruik te kopiëren.

4.6 Alle ideeën, kennis, technieken en/of ervaring welke door RS c.q. trainers worden opgedaan tijdens- c.q. door het geven van cursussen en/of opleidingen, blijven het exclusieve eigendom van RS c.q. vorenbedoelde trainers.

Artikel 5 Vergoedingen

5.1 Voor zover het Opdrachten betreft die door Deelnemers bij Opdrachtgevers worden uitgevoerd, wordt de daarvoor verschuldigde vergoeding berekend aan de hand van het aantal aan de Opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met het daarvoor afgesproken tarief. Tevens wordt vermeld welke de vergoeding is. Opdrachtgever is de vergoeding verschuldigd voor alle bestede uren, alsmede voor de uren welke beschikbaar en afgesproken waren zonder dat Opdrachtgever daar gebruik van heeft gemaakt. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd gedurende de tijd dat zich ten opzichte van RS een overmachtsituatie voordoet.

5.2 In het betreffende geval zal RS aan Opdrachtgever tijdens de uitvoering van Opdrachten regelmatig urenverantwoordingen verstrekken van het bestede aantal uren. Behoudens het hierna bepaalde, zal Opdrachtgever de urenverantwoordingen zo spoedig mogelijk controleren, voor akkoord tekenen en aan RS retourneren. Indien Opdrachtgever met een bepaalde urenverantwoording niet akkoord kan gaan, dient hij dit schriftelijk binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst daarvan te melden, bij gebreke waarvan hij geacht wordt alsnog met de urenverantwoording akkoord te zijn en decharge te verlenen voor dat deel van de Opdracht waarop de urenverantwoording betrekking heeft.

5.3 In aanvulling op vorenbedoelde vergoedingen, zullen Opdrachtgevers alle door RS in verband met de uitvoering van Opdrachten redelijkerwijs te maken c.q. gemaakte kosten vergoeden.

5.4 Vóór bevestiging van een Opdracht (en in overig voorkomende gevallen zoals bij inzetopdrachten) kunnen prijswijzigingen worden doorberekend. RS zal prijswijzigingen overigens alleen doorvoeren na voorafgaand overleg met Opdrachtgevers.

5.5 Indien en voor zover het de uitvoering van andersoortige Opdrachten betreft, wordt in de concrete overeenkomst bepaald c.q. bevestigd op welke wijze de daarvoor verschuldigde vergoeding wordt berekend en welke deze vergoeding is.

Artikel 6 Facturatie, betalingscondities

6.1 Indien van toepassing na uitdrukkelijke- dan wel impliciete akkoordbevinding met de urenverantwoording als bedoeld in artikel 5.2, dan wel na voltooiing van een betreffende Opdracht als bedoeld in artikel 5.5, zal RS een factuur aan Opdrachtgever verstrekken.

6.2 Alle facturen luiden in Euro en dienen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening te worden voldaan. Alle vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.3 Bij overschrijding van een/de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum van overschrijding rente verschuldigd welke wordt berekend op basis van de dan geldende wettelijke jaarrente, vermeerderd met 4 procentpunten, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste op 15% van het in te vorderen bedrag inclusief rente worden gesteld met een minimum van 150 euro. Het vorenstaande geldt, onverminderd de bevoegdheid van RS om ingeval van betalingsachterstand volledige schadevergoeding te eisen, de verdere uitvoering van de betreffende Opdracht op te schorten of deze door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. 6.4 Indien betaling niet- of niet tijdig heeft plaatsgevonden en/of niet geheel volgens de Opdracht is verricht, worden alle garanties geacht vervallen te zijn.

Artikel 7 Eigendom c.q. intellectuele eigendomsrechten, vrijwaring

7.1 De eigendom en alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot wat onder Opdrachten wordt geleverd, berust uitsluitend bij RS dan wel de betreffende Deelnemer die de Opdracht bij de Opdrachtgever uitvoert. Dit betreft ook alle technische specificaties, ontwerpen, schema’s, tekeningen, handboeken, en alle overige documentatie welke aan Opdrachtgevers beschikbaar zijn gesteld c.q. zijn aangewend voor de uitvoering van een concrete Opdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS c.q. de betreffende Deelnemer, zijn Opdrachtgevers niet gerechtigd het vorenbedoelde geheel of gedeeltelijk te kopiëren, anderszins te reproduceren en/of in omloop te brengen.

7.2 Behalve voor zover het een product betreft dat eigendom is van een derde partij, zal RS dan wel de betreffende Deelnemer, voor zover het RS betreft binnen de grenzen van haar aansprakelijkheid krachtens artikel 9, Opdrachtgevers vrijwaren wegens aanspraken van derden betreffende een inbreuk op auteursrechten, intellectuele- of industriële eigendomsrechten en vergelijkbare rechten met betrekking tot know how in Nederland. Vorenbedoelde vrijwaring betreft uitsluitend claims die tegen Opdrachtgevers worden ingesteld en welke (beweerdelijk) het gevolg zijn van het gebruik dat Opdrachtgevers van het product maken.

7.3 Vorenbedoelde vrijwaring geldt niet, en RS dan wel de betreffende Deelnemer is derhalve niet aansprakelijk, indien de inbreuk of daarmee verband houdende claim voortvloeit uit- of gebaseerd is op
(i) het gebruik van het product in combinatie met producten die niet door RS dan wel de betreffende Deelnemer zijn geleverd,
(ii) indien het product zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van RS dan wel de betreffende Deelnemer is- of wordt gewijzigd of
(iii) indien de inbreuk voortvloeit uit instructies van Opdrachtgever of RS dan wel de betreffende Deelnemer gebruik maakt van ontwerpen, specificaties en dergelijke van Opdrachtgever.

Artikel 8 Garanties, beperkingen

Alle onderstaande garantiebepalingen hebben betrekking op RS dan wel, indien van toepassing, op de betreffende Deelnemer:

8.1 Garantie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, uitgezonderd het verzorgen van cursussen en/of opleidingen:
– De garantieverplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
– Gedurende 1 (één) maand te rekenen vanaf het getekende acceptatieprotocol c.q. een anderszins bevestigde- c.q. blijkende voltooiing van werkzaamheden, wordt gegarandeerd dat de Opdracht naar beste kunnen en met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop in de gegeven omstandigheden gerekend mag worden, is uitgevoerd.
– Indien en voor zover zich een aantoonbaar en reproduceerbaar gebrek in de werkzaamheden voordoet, zal Opdrachtgever RS daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en zal het gebrek zonder onnodige vertraging worden verholpen, indien en voor zover daarvoor naar het oordeel van RS een garantieverplichting bestaat. Herstel onder garantie breidt de garantieperiode niet uit.

8.2 Garantie met betrekking tot het verzorgen van cursussen en opleidingen:

Al het redelijke zal in het werk gesteld worden om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de cursus of opleiding te bereiken, doch er zal geen enkele aansprakelijkheid zijn voor:
(i) de gevolgen van een eventuele annulering van een cursus of opleiding,
(ii) het feit dat een cursus of opleiding niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen of
(iii) het feit dat met de cursus of opleiding niet de beoogde resultaten worden bereikt.

8.3 Garantieverplichtingen zijn niet van toepassing op gebreken die worden veroorzaakt door:

– onjuist gebruik, met inbegrip van een gebruik dat niet in overeenstemming is met de doelstellingen of specificaties van de dienst c.q. het product;
– onjuist onderhoud (indien onderhoud van toepassing is); – het verbinden van het product met een goed dat geen deel uitmaakt van de levering;
– een dienst of aanpassing die niet door RS dan wel de betreffende Deelnemer is uitgevoerd.

Voorts eindigt de garantie op het moment dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS c.q. de betreffende Deelnemer enige wijziging in de dienst c.q. het product wordt aangebracht. Verder strekt de garantie zich niet uit tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens van Opdrachtgevers, noch tot dataconversie die als gevolg van herstelwerkzaamheden of vervanging noodzakelijk is geworden.

8.4 Los van bovenstaande garantieverplichtingen, verleent RS dan wel de betreffende Deelnemer geen enkele directe- of indirecte-, impliciete- of uitdrukkelijke garantie, tenzij – en in het betreffende geval uitsluitend voor zover – daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 9 Aansprakelijkheidsbeperking, vrijwaring

9.1 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en Opdrachtgever RS dientengevolge schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en aan deze sommatie niet is voldaan, dan is RS aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade, een en ander op de wijze en tot de limieten als in de onderstaande artikelleden verwoord.

9.2 De aansprakelijkheid van RS tegenover Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade en is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever is verschuldigd voor de uitvoering van dát deel van de Opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan. In geval van een in tijd voortdurende Opdracht, wordt vorenbedoelde schadevergoeding beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever per gefactureerde tijdsperiode is verschuldigd. Niettegenstaande het voorgaande, zal de vergoeding voor directe schade nooit meer bedragen dan € 1.000.000 (één miljoen euro) per gebeurtenis en per jaar.

9.3 RS zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van omzetverlies hoe ook ontstaan en ongeacht of de schade is gebaseerd op onrechtmatige daad, contractbreuk, het niet nakomen van garantieverplichtingen of enige andere wettelijke verplichting, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn.

9.4 Opdrachtgever draagt als enige partij het risico van de keuze, het gebruik, en de toepassing van de resultaten van verrichte werkzaamheden binnen zijn organisatie en is tevens als enige partij verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheidsprocedures en voor het juiste systeemmanagement.

9.5 RS staat er noch in directe, noch in indirecte zin voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden geschikt zijn om daar enig bepaald doel mee te bereiken.

9.6 Opdrachtgever is als enige partij aansprakelijk voor het beschermen van zijn elektronische gegevens en informatie door middel van het hanteren van geëigende beveiligingsmaatregelen. RS is nimmer aansprakelijk voor schade die verband houdt met het verlies of beschadiging van elektronische gegevens en informatie, noch ook voor het herstel daarvan.

9.7 Opdrachtgever zal RS vrijwaren wegens alle aanspraken van derden waarvoor RS krachtens de bepalingen van dit artikel niet aansprakelijk is.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Zowel RS als Opdrachtgever zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle confidentiële en gevoelige informatie van ieder van hen waarvan zij tijdens de uitvoering van de Opdracht kennis krijgen en RS en Opdrachtgever zullen de nodige maatregelen nemen opdat ook hun personeel en andere betrokken personen deze geheimhoudingsverplichting stipt zullen nakomen.

10.2 Bovenstaande geheimhoudingsverplichting heeft geen betrekking op informatie die:
(i) bij de ontvangende partij al bekend was of op het moment van bekendmaking al publiekelijk toegankelijk was,
(ii) op rechtmatige wijze door een derde zonder geheimhoudingsverplichting aan de ontvangende partij bekend is gemaakt,
(iii) na bekendmaking publiekelijk toegankelijk wordt zonder enige schending door de ontvangende partij,
(iv) onafhankelijk door de ontvangende partij wordt ontwikkeld zonder dat deze is gebaseerd op- of dat daarbij wordt verwezen naar de informatie van de andere partij, of
(v) krachtens de wet of een gerechtelijk bevel openbaar moet worden gemaakt.

10.3 De in het vorige lid bedoelde uitsluitingen zullen door de partij die zich daarop wenst te beroepen genoegzaam aan de andere partij moeten worden aangetoond.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 RS is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht. In dit kader wordt onder overmacht verstaan een vertraging- of onderbreking in de uitvoering van enige contractuele verplichting die direct en uitsluitend toe te schrijven is aan dwingende, onvoorziene- en niet te voorkomen omstandigheden waarop RS geen invloed heeft en die niet aan enige tekortkoming of onachtzaamheid harerzijds te wijten zijn. Zonder hiertoe beperkt te zijn, is in de volgende gevallen sprake van overmacht: oorlog, vijandigheden, terrorisme, niet-beschikbaarheid van de benodigde menskracht, staking en natuurrampen.

11.2 Als enige bepaling van deze AV of een Opdracht onwettig of nietafdwingbaar wordt bevonden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen met elkaar overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de onwettige- of niet-afdwingbare bepalingen, daarbij het doel van zodanige bepalingen zo veel mogelijk in het oog houdend.

11.3 Opdrachtgever noch RS zullen enige rechten en/of verplichtingen krachtens een Opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de andere partij welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

11.4 De medewerker(s) van RS c.q. betreffende Deelnemers zal/zullen onder geen enkele omstandigheid kunnen worden aangemerkt als werknemer(s) van Opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve niet aansprakelijk voor eventueel ter zake van de door de medewerker(s) verrichte werkzaamheden verschuldigde inkomsten en/of loonbelasting, dan wel premies volksverzekering en/of sociale verzekeringspremies.

11.5 Artikelaanduidingen worden alleen voor het leesgemak gegeven en hebben geen invloed op de opzet of uitleg van het betreffende artikel en/of deze AV.

11.6 Op deze AV en Opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil of claim welke onder- of naar aanleiding van deze AV ontstaat, zal, indien mogelijk, door middel van onderhandeling tussen partijen definitief en minnelijk worden beslecht. Als het geschil of de claim niet aldus kan worden opgelost, dan zal dit exclusief worden beslecht door het gerecht dat bevoegd is in arrondissement waarin RS is gevestigd.