<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Geo-Inzicht in Energiebronnen Nederland

5 juli 2022

Utrecht

Energie Beheer Nederland (EBN) speelt een centrale rol in zorgen voor een doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van energiebronnen (Gas, Olie en warmtebronnen). Daarnaast adviseert EBN de overheid over delen van het energie- en klimaatbeleid.

De laatste jaren is de positie van EBN verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar bundeling van kennis, kunde en slagkracht kan bijdragen om de energietransitie te versnellen en aan te wenden voor nieuwe oplossingen, zoals aardwarmte, energieoplossingen met waterstof, groen gas en opslag van CO2.
Daarbinnen speelt geo-georiënteerde informatie over de ondergrond een cruciale rol. Mede ingegeven door de veranderende rol is de afgelopen jaren veel werk verzet in het optimaliseren van de geo-gebaseerde informatievoorziening zowel voor gebruik binnen de organisatie als ook extern gericht. 

Presentaties 

Introductie EBN
Sander Aaftink, Informatie manager EBN
Sander vertelde ons over de achtergrond, de rol en de activiteiten van EBN. De transitie van een primair op Olie en Gas concessies gerichte organisatie naar het brede energiewerkveld waarin EBN een steeds belangrijker rol krijgt kwam aan bod.

Informatievoorziening binnen EBN, van silo's naar integraal
Sander Aaftink, Informatie Manager EBN
In de afgelopen jaren is een interessant traject doorlopen om de informatievoorziening van de adviseurs binnen EBN, die gebruik maken van veelsoortige vaak complexe datasets te optimaliseren.
De migratie naar het integraal aanbieden van data en functionaliteit is zowel organisatorisch als technisch interessant om over te horen

Kijk hier de presentatie terug (PDF)   NB Deze PDF bevat ook de presentaties van Jacco en Daan !

Onder de (informatie) motorkap
Jacco van de Put, IT-Architect EBN
Jacco nam ons mee in het traject om de informatie-architectuur te definiëren, de daartoe benodigde componenten te selecteren (GIS, Data-warehouse /-lake tooling, ETL, cloud etc.) en als een samenhangend geheel te implementeren

(Geo)Data gebruik binnen EBN
Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN

Daan liet ons in een demo de binnen EBN gebruikte applicaties zien. We zagen typische EBN toepassingen en daarmee de resultaten van het doorlopen traject.

Geode atlas
Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN
EBN heeft in samenwerking met TNO, o.a. gebruik makend van de eigen informatie omgeving, de Geode atlas gerealiseerd. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van de ondergrond onder de Noordzee en daarbinnen met name de locaties waar in de diverse lagen van de ondergrond zich nog (onontdekte) gasvoorraden zouden kunnen bevinden.

Energietransitie: Kansen in de ondergrond. Hergebruik infrastructuur Olie en Gas
Peter de Graaf - Business consultant Geodan

Kijk hier de presentatie terug (PDF)

Storymap: Energietransitie: Kansen in de ondergrond

Recente events