<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Update van DiS Geo

20 januari 2022

Online

Doorontwikkelen naar meer samenhang

DiS Geo heeft als doel de NGII (Nederlandse Geodata Informatie Infrastructuur) optimaal door te ontwikkelen tot een compleet en samenhangend stelsel van geodata.

Dit brengt belangrijke veranderingen met zich mee. Deze raken niet alleen aan de inhoud van de registraties en de voorzieningen waarmee ze ontsloten worden, maar ook aan de processen van inwinning, registratie, afname, gebruik, kwaliteitsborging en het transitieproces van oud naar nieuw.

De inbreng in deze bijeenkomst staat in het teken van een aantal van deze proceswijzigingen en innovaties met aandacht voor aanpak, plan, uitvoering en samenwerking.

PROGRAMMA 13.30 - 17.00 uur

De Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties
Ruud van Rossem - beleidscoördinator geo-informatie & programmamanager DiS Geo - Min. van BZK:

We beginnen de middag met een overzichtsschets van wat de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties allemaal omvat, en hoe dit bijdraagt aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven waar we nu en in de toekomst mee te maken hebben.

De inzet van AI in bijhoudingsprocessen
Jan Bruijn - Adviseur en programmamanager betrokken bij Wijs met Locatie, BORIUS en DigitalTwin Fysieke Leefomgeving - Geonovum & Nest4Innovation:

Effectief informatie-gestuurd werken in een dynamische samenleving vraagt om data van hoge actualiteit. De inzet van kunstmatige intelligentie voor automatische mutatiesignalering is daarom veelbelovend. Het biedt mogelijkheden om het bijhoudingsproces sneller en efficiënter te maken. Met behulp van concrete voorbeelden zal worden weergegeven hoe dit kan worden toegepast.

Kwaliteit, toezicht en handhaving in samenhang
Damir Brnobic - Adviseur BAG/DiS Geo - Ministerie van BZK:

Effectief informatie-gestuurd werken vraagt uiteraard ook om een hoge kwaliteit van data, in het bijzonder waar het basisdata betreft. Het kwaliteitsregime van de diverse geobasisregistraties is er daarom op gericht dat knelpunten in de gerealiseerde gegevenskwaliteit vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost. De komende jaren zullen deze kwaliteitsaspecten voor de BAG, BGT, BRO, BRT en BRK steeds meer met elkaar in lijn worden gebracht. Tijdens deze sessie worden we meegenomen in de beoogde veranderingen en wat deze voor de betrokkenen betekenen.

Het gebruik van geo-basisdata en sectordata in samenhang
Jochem Mollema - Adviseur & Projectleider IV Beheer Openbare Ruimte - Unafact:

Waar sectordata goed aansluit op het fundament van basisdata kan de meeste waarde ontstaan. Deze sessie gaat over het gecombineerd gebruik van geo-basisdata en data uit de sector beheer openbare ruimte (conform IMBOR), de mate waarin deze elkaar aanvullen, en wat dit allemaal mogelijk maakt.

In stappen doorontwikkelen naar meer samenhang
Arnoud de Boer - Adviseur geostandaarden - Geonovum:

Er lopen verschillende activiteiten om meer samenhang in het stelsel van geobasisgegevens te krijgen: gegevens worden steeds meer integraal ontsloten, geobasisregistraties verbeteren hun eigen kwaliteit, en het eindbeeld voor inhoud en architectuur zijn bepaald. Om het eindbeeld te bereiken stellen we voor om de huidige geobasisregistraties in haalbare stappen door te ontwikkelen.
Welke onderwerpen geven de meeste toegevoegde waarde, hoe bereiken we die waarde zo vroeg mogelijk, en wat pakken we het eerst op? En welke randvoorwaarden en aandachtspunten zijn er om dit bereiken?.

Stap voor stap naar de nieuwe geo-informatie infrastructuur
Bart-Jan Andriessen - Adviseur in team DiS Geo - Ministerie van BZK:

Deze en de andere veranderingen die DiS Geo met zich meebrengt worden niet in één “big bang” doorgevoerd. Er wordt een stapsgewijze aanpak gehanteerd waarin oog is voor het minimaliseren van complexiteit en transitielast en het zo vroeg mogelijk creëren van waarde, met en voor het hele veld van betrokkenen. In deze sessie wordt uiteengezet hoe deze werkwijze eruitziet.

Presentaties

De Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties - Ministerie van BZK (Ruud van Rossem)
De inzet van AI in bijhoudingsprocessen - Geonovum & Nest4Innovation (Jan Bruijn)
Kwaliteit, toezicht en handhaving in samenhang -  Ministerie van BZK (Damir Brnobic)
Het gebruik van geo-basisdata en sectordata in samenhang - Unafact (Jochem Mollema)
In stappen doorontwikkelen naar meer samenhang -  Geonovum (Arnoud de Boer)
Stap voor stap naar de nieuwe geo-informatie infrastructuur - Ministerie van BZK (Bart-Jan Andriessen)

Streams

De Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties - Ministerie van BZK (Ruud van Rossem)
De inzet van AI in bijhoudingsprocessen - Geonovum & Nest4Innovation (Jan Bruijn)
Kwaliteit, toezicht en handhaving in samenhang -  Ministerie van BZK (Damir Brnobic)
Het gebruik van geo-basisdata en sectordata in samenhang - Unafact (Jochem Mollema)
In stappen doorontwikkelen naar meer samenhang -  Geonovum (Arnoud de Boer)
Stap voor stap naar de nieuwe geo-informatie infrastructuur - Ministerie van BZK (Bart-Jan Andriessen)

Recente events